Turun Kenttäkoirayhdistys ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Turun Kenttäkoirayhdistys ry, sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toiminta-alue Turku lähiympäristöineen. Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Suomen Kennelliitto ry:n ja Suomen Palveluskoiraliitto ry:n.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on:
– levittää palveluskoiraharrastusta ja saada aikaan yhtenäisyyttä tätä tarkoittavissa pyrkimyksissä
– opastaa jäseniään palveluskoirien kouluttamisessa ja kasvattamisessa sekä kehittää palveluskoirien käyttöominaisuuksia
– tehdä palveluskoiratyötä tunnetuksi ja työskennellä hyvän koirakurin aikaansaamiseksi toiminta-alueellaan

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee koiranäyttelyitä, palveluskoirakokeita ja -kilpailuja sekä järjestää palveluskoirien koulutuskursseja ja harjoitustilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on asianomaisen luvan saatuaan oikeutettu järjestämään arpajaisia, juhla- ja huvitilaisuuksia sekä omistamaan erilaisia osakkeita ja kiinteistöjä.

3 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kaikki yhdistyksen toiminta-alueella asuvat henkilöt, jotka sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja noudattavat niiden nojalla tehtyjä päätöksiä.

Yhdistyksen jäseneksi haluavan on ilmoitettava hallitukselle nimensä ja osoitteensa sekä suoritettava yhdistykselle kuuluvat jäsen- ja liittymismaksut. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksujaan. Tästä syystä erotettu voi päästä jälleen jäseneksi suorittamalla jäsenmaksun. Tästä syystä erotetulla jäsenellä ei ole valitusoikeutta.

Lisäksi yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole noudattanut yhdistyksen sääntöjä tai niiden nojalla tehtyjä päätöksiä tai joka on syyllistynyt lain tai hyvien tapojen vastaiseen tekoon. Erottamispäätöksestä voi asianomainen jäsen vedota kirjallisesti yhdistyksen kokouksessa jättämällä kolmen kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä vetoomuksensa yhdistyksen hallitukselle.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous.

Kunniajäsenekseen yhdistys voi kutsua henkilöitä, jotka ovat erikoisen huomattavalla tavalla tukeneet yhdistyksen toimintaa tai tehneet palveluskoiratyölle yleensä huomattavia palveluksia. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta voidaan tehdä yhden tai useamman jäsenen esityksestä yhdistyksen kokouksessa, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljännestä (3/4) kokouksessa läsnäolevista jäsenistä.

4 § Yhdistyksen vuosi- ja muissa kokouksissa ovat äänioikeutettuja kaikki 15 (viisitoista) vuotta täyttäneet yhdistyksen jäsenet.

5 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää kaksi vuosikokousten välistä aikajaksoa. Kolme (3) hallituksen jäsentä ovat ensimmäisen toimikauden jälkeen erovuoroisia. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuuden ratkaisee arvonta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyessään varapuheenjohtajan kutsusta, kun katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

8 § Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähettämällä kirjallinen kutsu jokaiselle jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

9 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-helmikuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselle erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Yhdistyksen jäsen ei voi edustaa toista jäsentä valtakirjalla yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin mainittu, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestys on avoin, ellei jäsenistä vaadi lippuäänestystä toimitettavaksi. Äänten jakautuessa tasan määrää lippuäänestyksessä arpa ja muissa äänestyksissä puheenjohtajan kanta.

10 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.     kokouksen avaus

2.     valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.     todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.     hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.     esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6.     päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

7.     Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

8.     valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten ja eroavien tilalle

9.     valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille kaksi varamiestä seuraavan tilikauden ajaksi

10.  käsitellään muut kokouskutsun, hallituksen tai jäsenten esille tuomat asiat

11.  kokouksen päättäminen

11 § Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen Suomen Palveluskoiraliitto ry:lle tai Suomen Kennelliitto ry:lle.

Advertisement